Samenwerking

Onze partners

  • Samenwerking met partners is van essentieel belang in de inlichtingenwereld, vooral in het licht van de alomtegenwoordige terroristische dreiging.
  • Het is  essentieel dat de informatie waarover elk van de partners beschikt, wordt gedeeld en dat de krachten worden gebundeld.
  • Er is een sterk netwerk nodig om een vijandig netwerk te verslaan, of het nu gaat om terroristen, spionnen, de strijd tegen de georganiseerde misdaad of manipulatie via de sociale media.
  • De ADIV werkt samen met zowel nationale als internationale partners.

Nationale samenwerking

De ADIV neemt deel aan vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR), het Strategisch Comité  Inlichtingen en Veiligheid (SCIV), en het Coördinatie Comité  Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) , en vergadert ook informeel met zijn partners.

Verbindingsofficieren van de ADIV zorgen ook voor de verbinding en goede communicatie tussen de ADIV en de VSSE, het OCAD en de Federale Politie (FedPol).

De evaluaties en producten van ADIV worden verspreid onder de nationale veiligheidsactoren/partners en ondersteunen zo de werkzaamheden van het Coördinatieorgaan en de Dreigingsanalyse (OCAD), de Federale Politie (FedPol), de douane, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).

Internationale samenwerking

In het kader van zijn opdrachten onderhoudt de ADIV ook nauwe contacten met internationale partners, zoals de NAVO, de EU, de OVSE en de VN, en met vertegenwoordigers van buitenlandse inlichtingendiensten in België.

Defensie heeft ook een netwerk van defensieattachés en veiligheidsattachés in diverse landen over de hele wereld.

Hoewel zij als zodanig geen inlichtingenfunctiedienst hebben, worden deze personen door ADIV beheerd.

Nationaal Strategisch Inlichtingenplan
Het Nationaal Strategisch Inlichtingenplan heeft tot doel de samenwerking tussen de twee Belgische inlichtingendiensten, namelijk de Algemene Dienst Inlichtingen- en Veiligheid (ADIV) en de Staatsveiligheid (VSSE), te definiëren en te versterken. Het werd op 22 oktober 2018 goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad, die onder het gezag van de Premier staat.

In dit document worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke dienst  uiteengezet (wie doet wat) en wordt tevens voorzien in flexibele overlegmechanismen. Daarnaast worden 13 concrete projecten genoemd, variërend van samenwerking in de verschillende verzamelcapaciteiten tot logistieke samenwerking en het gezamenlijk opstellen van strategische analyses.

Voorbeelden van samenwerking zijn de geïntegreerde teams van ADIV- en VSSE-agenten die op het terrein aanwezig zijn om de terroristische dreiging het hoofd te bieden, gemeenschappelijk gebruik van computersoftware en gebouwen of nog de gezamenlijke opleiding van agenten van beide diensten.

Een opvolgingscommissie komt maandelijks samen om de voortgang van de 13 projecten op te volgen.